• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Следење по третман Печати

Следење на болните со карцином на желудникот

Завршувањето со терапијата не значи и прекинување на грижата кон болниот. Карциномот на желудникот бара доживотно следење (follow-up). Следењето на пациентот е од голема важност за рано откривање на рецидив или прогресија на болеста. Редовните рутински контроли овозможуваат рано и навремено откривање на рецидивите или прогресијата на болеста, со што се овозможува и навремено спроведување на адекватна терапија, при што и ефектот од спроведената терапија е подобар.

Пациентите се следат на три месеци во текот на првите две години по завршувањето на третманот, а подоцна контролите се вршат на шест месеци.

При секој контролен преглед се прави детален физикален преглед по системи, лабораториски испитувања (хематолошки и ензимски статус), рендгенграфија на бели дробови и ехотомографски преглед на абдомен.

Во период од 6 до 12 месеци се прават рендгенграфски испитувања со бариум, ендоскопија на хранопроводникот, желудникот и горниот дел од тенкото црево.

Понатамошни испитувања се прават во зависност од добиените наоди и од клиничкиот статус. Доколку постои сомневање за рецидив или прогресига на болета, се прават ипитувања слични на оние за поставување на приамрна дијагноза на туморот.