• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Стадиум и градус на туморите на назофаринксот PDF Печати

Стадиум на болеста претставува утврдување на нејзината проширеност. Одредувањето на стадиумот на болеста е клучен фактор за спроведуавње на адекватна терапија кај секој пациент ооделно. Според тоа, стадиумот има тераписки и прогностички цели.

Утврдувањето на стадиумот се врши со соодветен физикален преглед, назофарингоскопија, како и со компјутеризирана томографија и магнетна резонанца со кои се овозможува одредување на целосното проширување на процесот, а со цел тој да биде прецизно и правилно опфатен со зрачните полиња. Потребна е рендген графија на бели дробови и доколку постои ризик за белодробни метастази, потребно е и КТ на белите дробови.

Стадиумот се определува според TNM класификацијата дизајнирана од American Joint Comittee on Cancer (AJCC).

TNM класификации

Примарен тумор (T)

TX: Примарен тумор не може да се процени,

T0: Нема доказ за примарен тумор,

Tis: Carcinoma in situ,

T1: Тумор ограничен на назофаринкс,

T2: Туморот проширен на меките ткива,

T2a: Туморот проширен на орофаринкс и/или назален простор без парафарингеална проширеност*,

T2b: Кој било тумор со парафарингеална проширеност*,

T3: Туморот врши инвазија на коскените структури и/или параназалните синуси,

T4: Тумор со интракранијална проширеност и/или засегање на кранијалните нерви, инфратемпоралната фоса, хипофаринкс, орбита, или мастикаторниот простор

* Парафарингеална проширеност означува постеролатерална инфилтрација на туморот преку фарингобазиларната фасција.

Регионални лимфни јазли (N)

NX: Регионални лимфни јазли не можат да се проценат,

N0: Нема метастаза во регионалните лимфни јазли,

N1: Унилатерална метастаза во лимфен јазол(и), ≤ 6 cm во најголемиот дијаметар, над супраклавикуларната фоса*,

N2: Билатерална метастаза во лимфен јазол(и), ≤ 6 cm во најголемиот дијаметар, над супраклавикуларната фоса*,

N3: Метастаза во лимфен јазол(и)* > 6 cm и/или во супраклавикуларна фоса.

N3a: > 6 cm,

N3b: Проширеност во супраклавикуларната фоса **,

* Лимфните јазли долж средната линија се сметаат за ипсилатерални јазли.

** Супраклавикуларната зона или фоса е релевантна со стадиумот на назофарингеалниот карцином и претставува триангуларна регија. Таа е дефинирана со 3 точки:

(1) горниот раб на стерналниот крај на клавикулата,

(2) горниот раб на латералниот крајна клавикулата,

(3) точката каде што вратот се спојува со рамото.

Сите случаи со лимфни јазли (целосно или делумно) во фосата се сметаат за N3b.

Далечни метастази (M)

MX: Далечни метастази не можат да се проценат,

M0: Нема далечни метастази,

M1: Далечни метастази.

Степен на диференцијација на малигните клетки (градус)

GX - степенот не може да се процени;

G1 - добро диференциран тумор;

G2 - средно добро диференциран тумор;

G3 - лошо диференциран тумор;

G4 – недиференциран тумор.

Групирање според AJCC стадиуми

Стадиум I

T1 N0 M0

Стадиум IIA

T2a N0 M0

Стадиум IIB

T1 N1 M0

T2 N1 M0

T2a N1 M0

T2b N0 M0

T2b N1 M0

Стадиум III

T1 N2 M0

T2a N2 M0

T2b N2 M0

T3 N0 M0

T3 N1 M0

T3 N2 M0

Стадиум IVA

T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

Стадиум IVB

кое било T, N3, M0

Стадиум IVC

кое било T, кое било N, M1