• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Терапија по стадиуми Печати

Преглед на можностите за третман

 • Во обидите да се дефинира оптималниот тераписки пристап за орофаринксот, станува јасно дека нема поединечен тераписки режим којшто нуди јасна предност вопреживувањето во однос на другите режими. Литературата изобилува со известувања коишто објаснуваат различни тераписки опции, но не содржи известувања коишто прикажуваат валидни компаративни студии за тераписките можности.
  Крајниот избор на третманот ќе зависи од внимателното разгледување на секој поединечен пациент, стадиумот на неоплазмата, општата состојба на пациентот, неговиот емоционален статус, искуството на тимот што го спроведува третманот и можностите за спроведување на одреден третман.
 • Прегледот на публикуваните клинички резултати од радикалната радиотерапија кај карциномите на главата и на вратот укажува на значително намалување на локалната контрола кога радиотерапијата се администрира во продолжен временски период; поради тоа, продолжувањето на стандардните шеми на третман би требало да се избегнува во сите случаи кога тоа е можно. Пациентите што пушат во текот на радиотерапијата покажуваат пониски стапки на одговор и покусо траење на преживувањето споредено со оние што не пушат; поради тоа, пациентите требада бидат советувани да го прекинат пушењето пред започнувањето на радиотерапијата. Општата состојба по завршувањето на терапијата кај пациентите со тумори на базата на јазикот е подобра по радиотерапија отколку по хирургија. Локалната контрола е слична кај двете, што од своја страна сугерира дека радиотерапијата може да биде супериорна.
 • Постојат докази дека е демонстрирана повисока инциденца (>30%-40%) на хипотироидизам кај пациентите кај кои било спроведено надворешно зрачење на целата тироидна жлезда. Испитувањето на тироидната жлезда би требало да се остварува пред почетокот на третманот и во текот на следењето на пациентите.

Стадиум I на карцином на орофаринксот

 • Кога се применува радиотерапија, основно е внимателно да се избере радиотераписката техника. Изборот на третманот зависи од претпоставените функционални, козметички и социоекономски резултати на опцијата на третманот, и исто така од достапната експертиза на хирургот и радиоонкологот. Третманот е индивидуализиран за секој пациент.

Стандардни опции на третман

 • Хирургијата и радиотерапијата се еднакво успешни во контролирањето на овој стадиум на орофарингеалниот карцином.
 • Радиотерапијата може да биде претпочитан модалитет онаму каде што се очекува голем функционален дефицит, како што е базата на јазикот или тонзилата.
 • Хирургијата може да биде претпочитан модалитет онаму каде што функционалниот дефицит би бил минимален, како што е тонзиларниот столб.

Опции на третман, кои се во тек на клиничка евалуација

 • Клинички испитувања на радиотерапијата, кои ги проценуваат шемите на хиперфракционирање.

Стадиум II на карцином на орофаринксот

 • Кога се применува радиотерапија, основно е внимателно да се избере радиотераписката техника. Интерстицијалните радиотераписки техники можат да бидат применети доколку постои индикација. Изборот на третманот зависи од претпоставените функционални, козметички и социоекономски резултати на опцијата на третманот, и исто така од достапната експертиза на хирургот и радиоонкологот. Третманот е индивидуализиран за секој пациент.

Стандардни опции на третман

 • Хирургијата и радиотерапијата се еднакво успешни во контролирањето на овој стадиум на орофарингеалниот карцином. Радиотерапија може да биде претпочитан модалитет онаму каде што се очекува голем функционален дефицит, како што е базата на јазикот или тонзилата.

Стадиум III на карцином на орофаринксот

 • Згрижувањето на стадиум III на карциномите на орофаринксот е комплексно и бара мултидисциплинарен пристап со цел да се обезбеди оптимален третман.
 • Новите хируршки техники за ресекција и реконструкција, кои обезбедуваат пристап и барем парцијална функционална реставрација развиени во последните 7 до 10 години, овозможуваат проширување на можностите на хирургијата.
 • Надворешното зрачење дополнето со интерстицијална имплантација и шемите со мулиплифракции дневно нудат нови можности во примената на радиотерапијата кај оваа група тумори. Сите овие пациенти можат да се сметаат како кандидати за влез во клинички испитувања на неоадјувантната хемотерапија.
 • Претпочитан третман е комбинација на хирургија со постоперативна радиотерапија.
  Овој пристап е стандарден секогаш кога може да се примени.
  Агресивната радиотерапија како самостојна дава еднакви стапки на контрола, како и хирургијата кај карциномите по потекло од тонзилата.

Стандардни опции на третман

 • Комбинација на хирургија со постоперативна радиотерапија или постоперативна хеморадијација за селектирани пациенти со висок ризик.
 • Радиотерапија кај пациентите со карцином на тонзилата.
 • Хиперфракционираната радиотерапија обезбедува повисока стапка на контрола споредено со стандардно фракционираната радиотерапија кај пациентите со стадиум III на орофарингеален карцином.
 • Хеморадиотерапија.

Опции на третман, кои се во тек на клиничка евалуација

 • Неоадјувантната хемотерапија во клиничките испитувања била применувана за да ги намали туморите и со тоа да овозможи да бидат попогодни за дефинитивен третман со хирургија или со радиотерапија. Хемотерапијата е давана пред другите модалитети за разлика од стандардната адјувантна хемотерапија, која се дава по или за време на дефинитивната терапија со зрачење, или по хирургијата. Како неоадјувантна хемотерапија биле применувани многу комбинации на лекови.
 • Хемотерапијата е комбинирана со радиотерапија кај пациентите со локално напредната болест, која е неоперабилна. Сè уште не се утврдени најдобрата хемотерапија и најсоодветниот начин за интегрирање на двата модалитета.
 • Клинички испитувања на радиотерапијата, кои ги проценуваат шемите на хиперфракционирање и/или брахитерапијата.

Стадиум IV на карцином на орофаринксот

Операбилен орофарингеален карцином

Стандардни опции на третман

 • Згрижувањето на стадиум IV на карциномите на орофаринксот е комплексно и бара мултидисциплинарен пристап со цел да се обезбеди оптимален третман.
 • Новите хируршки техники за ресекција и реконструкција, кои обезбедуваат пристап и барем парцијална функционална реставрација, развиени во последните 7 до 10 години, овозможуваат проширување на можностите на хирургијата.
 • Надворешнотозрачење дополнето со интерстицијална имплантација и шемите со мулиплифракции дневно нудат нови можности во примената на радиотерапијата кај оваа група тумори.
  Сите овие пациенти можат да се сметаат како кандидати за влез во клинички испитувања на неоадјувантната хемотерапија.
 • Претпочитаниот третман е комбинација на хирургија со постоперативна радиотерапија. Овој пристап е стандарден секогаш кога може да се примени. Пациентите со стадиум IVA на карцином на тонзилата лекувани само со агресивна радиотерапија имаат слични резултати како и пациентите лекувани со комбинирана терапија.
 • Комбинација на хирургија со постоперативна радиотерапија плус хемотерапија кај пациенти со висок ризик.
 • Само радиотерапија кај пациентите со стадиум IVA на карцином на тонзилата, кој не врши длабока инвазија на базата на јазикот.

Опции на третман, кои се во тек на клиничка евалуација

 • Хемотерапијата е комбинирана со радиотерапија кај пациентите со локално на предната болест, која е неоперабилна. Сè уште не се утврдени најдобрата хемотерапија и најсоодветниот начин за интегрирање на двата модалитета.
 • Слични пристапи биле испитувани кај пациенти со операбилна болест кога ресекцијата би довела до голем функционален дефицит. Клиничкото испитување покажува дека хемотерапијата (карбоплатин плус флуороурацил) со радиотерапија овозможува подобра локална контрола и го подобрува тригодишното целосно преживување споредено само со радиотерапијата.
 • Метаанализата на 63 рандомизирани проспективни клинички испитувања, публикувани меѓу 1965 и 1993 година, покажала предност од 8% на апсолутно преживување кај оние пациенти што примале конкомитантна хемотерапија и радиотерапија.
  Предност во преживувањето не била постигната кај пациентите што примале адјувантна или неоадјувантна хемотерапија. Во рамките на клиничките испитувања не биле достапни податоци за цената, квалитетот на животот, податоците за морбидитетот; не постоел стандарден режим; испитувањата биле премногу хетерогени за да обезбедат дефинитивни препораки.
  Резултатите од 18 клинички испитувања што се во тек ќе овозможат дополнително расветлување на улогата на конкомитантната хемотерапија и радиотерапија во згрижувањето на карциномот на орофаринксот.
 • Клиничките испитувања на радиотерапијата, кои ги проценуваат шемите на хиперфракционирање и/или брахитерапијата, треба да бидат земени во предвид.

Неоперабилен орофарингеален карцином

Стандардни опции на третман

 • Овие пациенти се кандидати за хеморадиотерапија.

Опции на третман, кои се во тек на клиничка евалуација

 • Неоадјувантната хемотерапија во клиничките испитувања била применувана за да ги намали туморите и со тоа да овозможи да бидат попогодни за дефинитивен третман со хирургија или со радиотерапија. Како неоадјувантна хемотерапија биле применувани многу комбинации на лекови.
 • Клинички испитувања на конкомитантната хемотерапија (хемотерапија со радиотерапија, како и со радиосензитизатори).
 • Клиничките испитувања на радиотерапијата, кои ги проценуваат шемите на хиперфракционирање и/или брахитерапијата.
 • Партикуларна радиотерапија.
 • Хипертермија.

Рекурентен орофарингеален карцином

Стандардни опции на третман

 • Хируршка ресекција доколку е технички изводлива по неуспех на радиотерапијата.
 • Радиотерапија по неуспех на хирургијата доколку не била претходно остварена во куративни дози.
 • Хируршка спасителна постапка, доколку е технички изводлива во случај на неуспех на хирургијата.

Опции на третман, кои се во тек на клиничка евалуација

 • Клиничките испитувања што ја проценуваат улогата на хемотерапијата.
 • Клиничките испитувања што ја проценуваат улогата на хипертермијата и радиотерапијата.

Радиотерапија

Дефинитивна РТ (со хемотерапија)

Конвенционално фракционирање ≥ 70 Gy (2 Gy/ден)

Дефинитивна РТ (самостојна) Т1-2, N0

Конвенционално фракционирање ≥ 70 Gy (2 Gy/ден) ± брахитерапија

Адјувантна РТ

Примарен тумор: ≥ 60 Gy (2 Gy/ден)

Врат

Региони со висок ризик: ≥ 60 Gy (2 Gy/ден)

Региони со низок ризик: ≥ 50 Gy (2 Gy/ден)