• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции PDF Печати
Среда, 11 Јуни 2008 08:05

За да се спроведе адекватен третман на карциномот на мочниот меур потребно е да се одреди стадиумот на болеста, но се земаат во предвид и други фактори.

Според тоа, терапијата индивидуално се планира за секој пациент одделно.

Стадиумот означува дали се работи за локализирана болест (ограничена само на мочниот меур) или за проширена болеста. Стадиумот се одредува врз основа на дијагностичките испитувања како што се: биопсијата и резултатите од биопсијата, ултразвучниот (ехотомографски) преглед, компјтеризираната томографија, магнетната резонанца, биопсијата на зголемените лимфни јазли и сцинтиграфскиот преглед (скен) на скелетот.

Одредувањето на стадиумот на болеста е од големо значење, бидејќи од него зависи и изборот на адекватната терапија. Секој стадиум има свој посебен тераписки пристап, како и шанси за излекување. Стадиумот се определува според ТНМ класификациониот систем. Но, покрај стадиумот на болеста, од големо значење за изборот на терапијата е и градусот на туморот, кој го одредува патологот врз основа на микроскопскиот преглед на материјалот земен од биопсијата. Вискоградусните тумори се многу поагресивни и имаат полоша прогноза и бараат и поагресивна терапија.

Според тоа за одредување на најадекватна тераписката опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори, како на пример: стадиумот на болеста, градусот на туморот, возраста на пациентот, неговата општа состојба и други фактори.

Терапија

Традиционални методи за лекување на туморите на мочниот меур се:

Најдобри резултати од третманот се добиваат кога заболувањето се дијагностицира многу рано, во неговиот почетен стадиум и кога веднаш ќе се спроведе најадекватна метода на лекување.

Која од терапиите ќе се примени зависи од стадиумот на болеста, хистолошката класификација, од степенот на диференцираноста на туморот, од возраста и општата состојба на пациентот. Сите овие фактори се разгледуваат кај секој пациент одделно и се избира за него најповолната тераписка опција. Според тоа, третманот на карциномот на мочниот меур индивидуално се креира за секој пациент одделно.

Најчесто се применува комбинација од повеќе тераписки опции ( пр. хируршки третман со радиотерапија и/или хемотерапија, радиотерапија со хемотерапија и слично).