• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции Печати

За да се спроведе адекватен третман на карциномот на пенисот потребно е да се одреди стадиумот на болеста, но се земаат во предвид и други фактори. Според тоа, терапијата индивидуално се планира за секој пациент одделно.

Стадиумот означува дали се работи за локализирана болест (ограничена само на пенисот) или за проширена болест. Стадиумот се одредува врз основа на дијагностичките испитувања како што се: биопсијата и резултатите од биопсијата на лезијата, биопсијата на зголемените лимфни јазли, ултразвучниот (ехотомографски) преглед, компјутеризираната томографија, магнетната резонанца, и сцинтиграфскиот преглед (скен) на скелетот.

Одредувањето на стадиумот на болеста е од големо значење, бидејќи од него зависи и изборот на адекватната терапија. Секој стадиум има свој посебен тераписки пристап, како и шанси за излекување. Стадиумот се определува според ТНМ класификациониот систем. Но, покрај стадиумот на болеста, од големо значење за изборот на терапијата е и градусот на туморот, кој го одредува патологот врз основа на микроскопскиот преглед на материјалот земен од биопсијата. Вискоградусните тумори се многу поагресивни и имаат полоша прогноза и бараат и поагресивна терапија.

Според тоа за одредување на најадекватна тераписката опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори, како на пример: стадиумот на болеста, градусот на туморот, возраста на пациентот, неговата општа состојба и други фактори.

Во почетниот стадиум на болеста се изведува парцијална ампутација на пенисот, а доколку туморот е поголем од 2 см се прави комплетна ампутација на пенисот. Доколку се зафатени регионалните лимфни јазли, тие хируршки се отстрануваат.

Терапијата со зрачење се применува во почетните стадиуми на болеста, посебно кај помладите мажи, а се препорачува пред започнувањето на рачниот третман да се направи т.н. циркумцизија (отстранување на препуциумот-обрежување). Ова се прави со цел да се намалат компликациите за време на терапијата. Малите површни тумори даваат добар одговор на радиотерапијата.

Хемотерапијата се применува кај локално напреднати и метастазирани тумори на пенисот.