• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции PDF Печати
Недела, 15 Јуни 2008 18:32
Индекс на артикл
Третмански опции
Хируршко лекување на туморите на бубрегот
Радиотерапија
Таргет (целна) терапија
Имунотерапија
Хемотерапија
Сите страници

Терапија на рак на бубрег

По поставувањето на дијагнозата и стадиумот на болеста следи терапијата.

За да се спроведе адекватен третман на карциномот на бубрегот потребно е да се одреди стадиумот на болеста, но се земаат во предвид и други фактори.

Според тоа, терапијата индивидуално се планира за секој пациент одделно.

Стадиумот означува дали се работи за локализирана болест (ограничена само на бубрегот) или за проширена болест. Стадиумот се одредува врз основа на дијагностичките испитувања како што се: биопсијата и резултатите од биопсијата на лезијата, биопсијата на зголемените лимфни јазли, ултразвучниот (ехотомографски) преглед, компјутеризираната томографија, магнетната резонанца, и сцинтиграфскиот преглед (скен) на скелетот.

Одредувањето на стадиумот на болеста е од големо значење, бидејќи од него зависи и изборот на адекватната терапија. Секој стадиум има свој посебен тераписки пристап, како и шанси за излекување. Стадиумот се определува според ТНМ класификациониот систем. Но, покрај стадиумот на болеста, од големо значење за изборот на терапијата е и градусот на туморот, кој го одредува патологот врз основа на микроскопскиот преглед на материјалот земен од биопсијата. Вискоградусните тумори се многу поагресивни и имаат полоша прогноза и бараат и поагресивна терапија.

Според тоа за одредување на најадекватна тераписката опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори, како на пример: стадиумот на болеста, градусот на туморот, возраста на пациентот, неговата општа состојба и други фактори.

Третманските опции за туморите на бубрегот ги вклучуваат:

  • хируршкиот третман,
  • радиотерапијата,
  • таргет (целна) терапијата,
  • имунотерапијата,
  • хемотерапијата како самостојни терапии, но почесто со комбинација од два или повеќе од спомнатите тераписки модалитети.