• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Дијагноза на болка Печати

Дијагнозата на болка може да биде очигледна или да бара примена на голем број на тестови, лабораториски анализи, рендген испитувања и слично. Секако најважен дел од утвдрувањето на причината е лекарскиот преглед и историјата на болеста односно на болката. Најчесто појавата на болка која сигнализира потенцијално фатална болест има карактеристичен образец, кој укажува на специфична состојба.

Дијагностички испитувања

Дел од дијагностичките тестови кои се употребуваат се:

Рентген

Оваа испитување се заснова на рентгенските зраци, кои различно поминуваат низ различни делови од телото, со различна густина и врз основа на тоа се добиваат слики за внатрешноста на телото. Особено корисен за скршеници на коски.

CT или CAT скен

Компјутерска томографија или компјутерска аксијална томографија користи рентген зраци и дава компјутерско и приказ на вертикален или хоризонтален пресек на дел од телото кој се испитува. За време на прегледот од пациентот се бара да биде колку што е можно помирен. Понекогаш потербно е давање на контраст (венски) за време на снимањето. Најчесто процедурата трае 15-60 минути.

MRI

Магнетната резонанца продуцира многу прецизни слики на телото без употреба на рентген зраци, туку користи голем магнет, радио бранови и компјутер кој ги продуцира сликите. Во најголем број од случаите, тестот трае 40 до 80 минути. Во некои случаи се дава и контраст, интравенски, со гандолиниум, кој помага во полесно идентификување на извесни анатомски структури, органи и слично. Заради употребата на магнет, кај некои луѓе (кај пациенти со пејсмејкер) магнетна резонанца не треба да се прави.

EMG

Со оваа процедура се следи активноста на мускулите и нервите.За време на оваа процедура, многу фини игли се инсертираат во мускулите за да го мерат одговорот на мускулот на сигнали од мозокот или рбетниот мозок.

Скенирање на коски

Оваа испитување се користи за следење и откривање на инфекција на коските, фрактура (скршеница), или други пореметувања на коските. За време на испитувањето, мала количина на радиоактивен материјал се инјектира во крвотокот. Овој материјал се собира во коските, особено во деловите кои имаат некоја абнормалност. Добиените слики се анализираат со компјутер кој ги идентификува специфичните делови кои имаат некаква абнормалност.

Ултразвук

Ултразвучно скенирање или сонографија; овој тест користи високо-фрекфентни звучни бранови за добивање на слики од внатрешноста на телото.

Други дополнителни испитувања и тестови се: лабораториски испитувања, анализи на крв и мочка, испитување на специфични туморски маркери, биопсија, итн.

Иницијално, болката може да предизвика психолошки знаци како: болни гримаси, забрзана работа на срцето (тахикардија), препотување и забрзано дишење. Пациентите со хронична канцерска болка (која трае повеќе од 3 месеци) често не покажуваат психолошки знаци и како резултат на тоа, хроничната болка, често може да биде недоволни и неадекватно третирана. Соработката помеѓу пациентот и лекарот е многу важна за постигнување на адекватна контрола на болката.