• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Терапија на канцерската болка Печати

Тераписки опции

Постојат многу различни начини за намалување на болката, од примена на различни видови на лекови, хируршки третман па до примена на различни други методи како на пример акупунктура и други. Третманот варира од пациент до пациент и зависи од типот и јачината на болката, од факторите на ризик кои може да се јават при примена на одреден третман како и од индивидуалната погодност(предност). Опиоидите кои се користат за болка од трет степен може да доведат до зависност, навика и толеранција. Болката е често недоволно третирана. Најчести третмани за намалување и отстранување на болката се: