• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Остеопороза - „тивка“ епидемија Печати

Според податоците на Светската Здравствена Организација (СЗО), остеопорозата го зазема четвртото место по кардиоваскуларните заболувања, ракот и мозочниот удар. Денес од остеопороза се заболени околу 25 милиони луѓе, претежно жени.

Остеопорозата предизвикува 1.5 милиони фрактури годишно, од кои околу 500 000 се краш фрактури на пршлените, повеќе од 250 000 се фрактури на колкот и околу 200 000 се фрактури на коската на подлактицата (фрактура на радиус).

Фрактурите кои се јавуваат поради остеопорозата се одликуваат со следново:

  • нивна инциденца расте со возраста. Така овие фрактури се 2 до 100 пати почести кај лица постари од 35 години, во споредба со помладите лица,
  • почести се кај жените отколку кај мажите,
  • последица се на мали, незначителни повреди.

Директните и индиректните трошоци поврзани со остеопорозата и фрактурите поврзани со остеопорозата се многу високи. Така на пример, во САД годишно се издвојуваат 18 милијарди долари за терапија и рехабилитација на пациенти со фрактури поради остеопороза.

Максималната густина на коскената маса зависи од:

  • генетските фактори,
  • факторите на раст, вклучувајќи ги тука и ендокрините и нутритивните фактори,
  • механички фактори.

Коскената маса се зголемува со растењето и финалната големина на скелетот е генетски одредена. Количината на коските која настанала во текот на растот може да биде модифицирана од многу фактори, како што се: хроничните болести, исхраната (посебно од количината на калициумот во исхраната), од физичката активност и од хормонскиот статус.

Било кој од наведените фактори може да влијае на промена на количината на коскената маса.

Максималната цврстина на коскената маса се постигнува во 17-тата година кај девојчињата и во 20-тата година кај момчињата. Оваа масимална цврстина на коскената маса останува стабилна во текот на репродуктивниот период на жената, и кај мажот до 5-тата деценија од животот, иако ова може да варира во поедини делови на скелетот.

Механичкото оптеретување претставува главна компонента во одредувањето на статусот на скелетот во текот на животот, што станува посебно важно во понапреднатите години од животот.

Кај жените, коскената маса почнува драматично да се намалува со намалувањето на функцијата на јајниците пред менопаузата.

Губитокот на коскената маса поврзан со староста започнува покасно и ги зафаќа и двата пола.

Самиот губиток на коските не предизвикува симптоми и, поради тоа, докажувањето на губитокот на коскената маса мора да биде од страна на лекар.