• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Живеј здраво, храни се правилно!
Пушењето може вистински да го оштети организмот Печати

Пушењето е најчеста причина за рак на белите дробови, рак на усната празнина, на грлото, на голтникот, но причина и за други малигни заболувања, како и за кардиоваскуларни заболувања, срцев инфаркт и мозочен удар.

Пушењето е главен фактор на ризик за настанувањето на ракот на белите дробови.

Околу 90 % од белодробните карциноми кај мажите и околу 83% кај жените се предизвикани од тутуновиот дим, било да е тој внесен активно, преку пушење или пасивно, преку престојување во простории каде се пуши (пасивни пушачи).

Пушачите на цигари заболуваат 25 до 30 пати почесто во споредба со непушачите.

Ризикот за настанување на ракот на белите дробови се зголемува со:

  • бројот на дневно испушените цигари (повеќе од 20 цигари дневно),
  • времетраењето на пушењето,
  • возраста кога започнало пушењето,
  • длабоко вдишување на тутуновиот дим,
  • поголемата количина на катран и никотин во цигарите ( зависи од видот на цигарите).

Според тоа, поголем ризик имаат лица кои рано почнале да пушат, кои пушат повеќе од 25 цигари дневно, кои длабоко го вдишуваат тутуновиот дим, кои ги пушат цигарите до крај (на крајот цигарите содржат најголема количина на катран, кој е канцероген) и кој пушат цигари со висок % на никотин и катран.

Со вдишувањето на димот од цигарите се внесуваат аеросоли во долните делови на белите дробови. Димот содржи голем број на канцерогени супстанции, а меѓу нив се: полицикличните јаглехидрати, нитроамидите и бензопиренот, кои се едни од најсилните канцерогени материи.

Лицата кои се откажале од пушење имаат помал ризик да заболат од белодробен карцином отколку ако продолжеле да пушат, но нивниот ризик е сепак поголем од оној кај непушачите. Колку повеќе луѓе се откажат од пушење, стапката на белодробниот карцином, кој се јавува кај пушачите ќе опаѓа.

 

Прочитајте и: