• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции Печати
Индекс на артикл
Третмански опции
Хируршко лекување
Таргет (целна) терапија
Радиотерапија и Хемотерапија
Сите страници

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори, како на пример: големината, локализацијата и проширеноста на туморот, односно стадиумот на болеста, градусот на туморот, возраста на пациентот, неговата општа состојба и други фактори.

Секој пациент треба да се разгледува одделно и да се избере најдобрата тераписка опција за него.

Расположиви тераписки опции за карциномот на црниот дроб се:

  • хируршки третман,
  • таргет (целна) терапија,
  • радиотерапија,
  • хемотерапија.