• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење на пациентите Печати

Пациентите треба да се следат на 3-месечни интервали до 3 години по завршу- вањето на третманот, потоа на 6-месечни интервали до 5 години и на 8-12-месечни интервали до 10 години.

Следењето се состои од земање на детална анамнеза и физикален преглед по системи, рутински лабораториски испитувања, рендгенграфија на зафатената регија, рендгенграфија на белите дробиви, ехотомографија на абдомен. Доколку постои сомневање за присутен локален рецидив на болеста, се прават дополнителни иследувања, кои се исти како и при дијагностицирање на болеста.

Педијатриските пациенти треба да се следат подолго време, поради долгорочната токсичност. Прегледот треба да вклучува рендгенграфија на белите дробови.