• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Дијагностика на малигните заболувања
Индекс на артикл
Дијагностика на малигните заболувања
Анамнеза
Физикален преглед
Лабораториски иследувања
Рендгенски иследувања
Eхотомографски и ендоскопски иследувања
Хистолошка и цитолошка верификација на туморот
Сите страници

Дијагнозата на малигните заболувања кај болни со изразени симптоми е лесна. Маѓутоа, и во овие прилики постојат отежнувачки околности, доколку малигното заболување е скриено или неговото настанување се манифестира со некарактеристични симптоми. Сето тоа може да придонесе малигното заболување да не биде навреме дијагностицирано и лекувано.

Подобрувањето на резултатите од лекувањето на карциномите, пред сè, зависи од нивното рано дијагностицирање.

Во почетните стадиуми, малигните тумори се локален патолошки процес, кој може во целост да биде отстранет или уништен со применетите методи на лекување.

Напредокот на медицинските дисциплини и техники овозможува рано откривање на малигните тумори. Приближно 75% од малигните тумори потекнуваат од делови на човечкиот организам кои се достапни за физикален преглед.

Кај заболувања кои не се наполни јасни, секогаш треба да се помисли на евентуално присуство на малиген тумор. Сомневањето е клуч на раното дијагностицирање.

Најважни фактори во раното дијагностицирање на карциномот се лекарите од општата практика. Тие не треба да се задоволат само со дијагностицирање на малигните тумори, туку тие треба да бидат вклучени и директно во превентивата на кациномите, преку издедување на периодичн прегледи на здравите луѓе.

Раното откривање на карциномот подразбира, како негово барање, така и негово препознавање, или познавање на неговите преканцерозни состојби кај лицата без симптоми.

Заради погоре изнесеното, онколозите се сложуваат со заклучокот дека многу животи може да се спасат со примена на соодветни техники за рано откривање и дијагностицирање на малигните заболувања во амбулантите по општа медицина.

Дијагнозата на малигните заболувања се поставува со:

  • внимателно земена анамнеза,
  • детален физикален преглед по системи,
  • лабораториски иследувања на крвта и мочката,
  • рендгенски и изотопски иследувања,
  • ехотомографски и ендоскопски иследувања,
  • цитопатолошка потврда на туморот.


 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...