• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Новости од областа на канцерот
Docetaxel во третманот на метастатскиот рак на дојка

Фаза 3 клиничката студија го споредувала третманот со docetaxel даден на секои 3 недели со docetaxel даден еднаш неделно, кај пациенти со метастатски рак на дојка

Rivera E, Mejia JA, Arun BK, Adinin RB, Walters RS, Brewster A, Broglio KR, Yin G, Esmaeli B, Hortobagyi GN, Valero V.

Department of Breast Medical Oncology, University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas 77030, USA.

Цел на студијата: Претходните студии ја евалуирале ефикасноста и токсичноста на docetaxel -от даден на секои 3 недели и docetaxel даден неделно, кај пациентки со метастатски рак на дојка. Различните резултати за ефикасноста и токсичноста, кои биле заблежени во овие поранешни студии, ја наметнале потребата за спроведување на фаза 3 студијата, која имала за цел да ги спореди овие две шеми на давање на docetaxel –от и да открие која шема е посигурна и поефикасна.

Методи: Фаза 3 студијата била спроведена кај пациенти со метастатски рак на дојка. Пациентките биле поделени во две контролни групи. Првата група на пациентки била лекувана со docetaxel. кој бил даван како интравенска инфузија на секои 3 недели, додека втората група на пациентки била лекувана со docetaxel, кој бил даван еднаш неделно.

Целта на студијата била да се оцени и спореди стапката на одговор и неговото времетраење, времето до прогресија на болеста (PFS), севкупното преживувањe (OS) и токсичноста помеѓу овие две шеми.

Пациентките биле рандомизирани во 2 групи: Првата група (59 пациентки) примала docetaxel со доза од 75 mg/m2 секои 3 недели, а втората група (59 пациентки) примала docetaxel 35 mg/m2 неделно, секои 3 последователни недели по што следела пауза од 1 недела.

Резултати: Во оваа клиничка студија вкупно 118 пациентки ги минале успешните анализи: 59 пациентки биле рандомизирани во 3 неделниот третман и 59 пациентки во неделниот третман.

Стапката на одговор била 35.6% за групата која примала docetaxel на секои 3 недели, наспроти 20.3% за неделниот docetaxel.

Нема статстичка разлика помеѓу третманот на 3 недели и неделниот третман во однос на средното време до прогресија на болеста (PFS 5.7 месеци наспроти 5.5 месеци; P = 46) или во однос на севкупното преживување (OS 18.3 месеци наспроти 18.6 месеци, последователно; P = 34). Утврдена е повисока стапка на севкупна токсичност (градус 3 и 4 токсичност, во согласност со критериумите на Националниот Институт за Канцер - National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) во протоколот со docetaxel даден на секои 3 недели наспроти неделно дадениот docetaxel (88.1% наспроти 55.9%),

Заклучок: Споредени со пациентките кои примале неделен docetaxel, пациенктите кои примале docetaxel на секои 3 недели имале повисоки стапки на одговор, но имале слични стапки на времето до прогресија на болеста PFS и севкупното преживување (OS), но повеќе изразена токсичност.
 

Најчитани наслови