• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Желудник

Желудникот е форма на вреќа и е дел од системот на варење. Долг е околу 25 cm, а широк од 10-20cm. Неговиот капацитет изнесува околу 1200 до 1500 cm3.

Сместен е во горниот абдомен, под ребрата. Неговиот горен дел е споен со хранопроводникот, а долниот дел е споен со почетниот дел на тенкото црево т.н. дуоденум.

Желудникот се состои од два дела:

  • хоризонтален или пилоричен дел (pars pylorica), кој ја означува границата према дванаестопалачното црево,
  • тело на желудникот (corpus ventriculi) или кардијален дел, кој ја означува границата каде хранопроводникот се спојува со желудникот.

Желудникот е орган кој служи за варење на храната. Кога храната влегува желудникот, неговата мускулатура почнува да се создава брановидни движења кои ја мешаат и ситнат храната. Во исто време, соковите кои ги лачат жлездите во желудниковиот sид, помагаат во варењето, односно раградувањето на храната. По околу 3 часа, храната станува течна и минува во дуоденумот, каде продожува процесот на варењето на храната.

Желудечни сокови се: ензимот пепсин, хлороводородната киселина и слузта. Ензимот пепсин служи за разградување на белковините во пептиди, додека желудечната хлороводородна киселина ги разградува мастите. Слузта има заштитна функција и ја разредува желудечната хлороводородна киселина, со што ја штити слузницата од оштетување.

Карцином на желудник

Под поимот карцином на желудник се подразбира аденокарциномот. Тоа е тумор кој потекнува од жлездените клетки на слузницата на желудникот и е најчест хистопатолошки тип на тумор на желудникот (95-97%).

Други поретки тумори на желудникот се: лимфоми (кои потекнуваат од клетките не лимфното ткиво) и сакроми (потекнуваат од клетките на сврзното ткиво во кое спаѓаат мускулите, масното ткиво и крвните садови).

Најчесто аденокарциномот се манифестира како: улцеративен (75%), поретко како егзофитичен, полипоиден (10%), дифузен, скирусен (10%), или како суперфициелни (површински) мукозен тумор.

Карциномот на желудникот може да се јави во било кој дел од желудникот. Сепак, почесто се јавува на излезниот дел од желудникот (antrum) и на долната третина на телото на желудникот, отколку на почетниот и горните делови.

Карциномот на желудникот се шири по мукозната површина, инфилтрирајќи го и желудечниот sид, што може да резултира во опсежна скирусна инфилтрација, означена како linitis plastica.

Карциномот на желудникот може да ги инфилтрира соседните органи и структури директно проширувајќи се кон нив.

Карциномот може да се шири и преку лимфните садови и да даде метастази во регионалните, но и во оддалечените лимфни јазли

Хематогената дисеминација е многу честа. Може да се јават метастази во било кој далечен орган или ткиво во телото. Сепак, најчести се метастазите во црниот дроб, поретко во белите дробови, надбубрежните жлезди и панкреасот. Карциноматозниот менингитис е чест облик на метастазирање во ЦНС.

 


Причини и ризик фактори

Како и за другите карциноми, така и за карциномот на желудникот, причините за неговото јавување не се познати.

Превенција и скрининг

Бидејки не е позната причината за настанувањето на кациномот на желудникот, не е можно да се спроведе адекватно спречување на болеста.

Симптоми и знаци

Карциномот на желудникот тешко се открива во неговата рана фаза.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенографски испитувања, ...

Развој на туморот

Во последниве децении забележена е измена во однос на локализацијата на примарниот карцином на желудникот.

Градус и стадиуми

Стадиум на болеста претставува утврдување на нејзината проширеност.

Третмански опции

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори.

Терапија по стадиуми

Некои пациенти со локално напредната болест можат да имаат добивка од предоперативна хемотерапија...

Следење по третман

Следењето на пациентот е од голема важност за рано откривање на рецидив или прогресија на болеста.

Клинички студии

Статистика

Литература