• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дебело црево

Дебелото црево (intestinum crassum) е дел од системот за варење. Тоа се надоврзува на тенкото црево и е со должина од 1.5 метри. За разлика од тенките црева, дебелото црево е со поголем дијаметар. На него се разликуваат 3 дела:

  • слепо црево (coecum) со црвовиден израсток (appendix vermiformis);
  • колон (colon);
  • право - задно црево (rectum), кое завршува со анусно црево.

Дебелото црево е мускулно лигавичен цевчест орган.

Повеќе...

 

 

Рак на дебело црево (колоректалниот карцином - КРК)

Дебелото црево се состои од два дела: колон и ректум.

Дефиниција на рак на колон: Ракот кој се развива во слузницата на колонот (почетниот и подолгиот дел од дебелото црево) се нарекува рак на колон. Најчеста хистопатолошка форма на ракот на дебелото црево е аденокарциномот. Тој настанува како последица на малигна трансформација на жлездените клетки во слузницата на колонот.

Дефиниција на рак на ректум: Ракот кој се развива во слузницата на ректумот (последните неколку сантиметри од дебелото црево, блиску до анусот) се нарекува рак на ректум.

Повеќе...

 

 

Причини и ризик фактори

Како и за другите карциноми, така и за карциномот на дебелото црево, причините за неговото јавување не се познати.

Превенција и скрининг

Бидејки не е позната причината за настанувањето на кациномот на дебелото црево, како и сите можни фактори на ризик, не е можно да се спроведе адекватно спречување на болеста.

Симптоми и знаци

Карциномот на дебелото црево во својот ран стадиум може да биде асимптоматски, т.е. да не постојат никакви симптоми и знаци на болеста.

Дијагностички постапки

Постојат првични и дополнителни дијагностички процедури.

Развој на туморот

Растот, т.е. ширењето на карциномот на дебелото црево може да настане на четири начина: со директен, локален, инфилтративен раст на туморот, со лимфогена, хематогена и перитонеална дисеминација.

Градус и стадиуми

Најчест хистолошки тип е аденокарциномот и муцинозниот аденокарцином, кои сочинуваат повеќе од 95%.

Третмански опции

Секој пациент треба да се разгледува одделно и да се избере најдобрата тераписка опција за него.

Терапија по стадиуми

Терапискиот пристап за карцином на дебелото црево е одреден, пред сè, од стадиумот на болеста.

Терапија за рак на колон
Терапија за рак на ректум

Следење по третман

Редовните рутински контроли овозможуваат рано и навремено откривање на рецидивите или прогресијата на болеста.

Следење за рак на колон
Следење за рак на ректум

Клинички студии

Статистика

Литература

Преземи

Консензус за колоректален карцином во Република Македонија

Колоректалниот карцином (КРК) е едно од најчестите малигни заболувања (12% од сите малигноми) во САД и Западна Европа, кој се јавува со инциденца од 15 до 30 нови случаи годишно на 100.000 жители.

Според податоците на Светската здравствена организација, КРК е трета причина за смрт од малигни болести кај мажите и четврта кај жените, одговорна за 10% од причините за смрт од малигни болести во развиените земји.

Според податоците од Републичкиот завод за здравствена заштита на Република Македонија за 2002 година, колоректалниот карцином е одговорен за 12% од сите малигни заболувања во нашата држава и се јавува со инциденца од 25.7 случаи на 100.000 жители.

Во Република Македонија е изработен консензус за превенција, дијагноза, терапија и следење на пациентите со колоректален карцином.