• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Анус

 

Причини и ризик фактори

Аналниот карцином е редок малигном, сочинува само мал процент (1,6%) од сите карциноми на дигестивниот тракт.

Превенција и скрининг

Бидејки не е позната причината за настанувањето на кациномот на анусот, како и сите можни фактори на ризик, не е можно да се спроведе адекватно спречување на болеста.

Симптоми и знаци

Симптомите на аналниот карцином се слични со оние причинети од повеќе бенигни состојби, што често е причина за негово задоцнето дијагностицирање.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенографски испитувања, инвазивни дијагностички процедури...

Развој на туморот

Раниот анален карцином макроскопски се манифестира како мал чвор, сличен на хемороидален.

Градус и стадиуми

Одредувањето на стадиумот на болеста е клучен фактор за спроведуавње на адекватна терапија кај секој пациент ооделно.

Третмански опции

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори.

Терапија по стадиуми

Стадиум 0 на аналниот карцином е carcinoma in situ. Болеста ретко се дијагностицира во овој стадиум.

Следење по третман

Во текот на првите три години, контролните прегледи се прават на секои три месеци, следните две години во интервали од шест месеци, а понатамошното следење се спроведува еднаш годишно.

Клинички студии

Статистика

Литература